Adatkezelési tájékoztató

A Cserkes-Szálló Kft. , mint „Adatkezelő” elkötelezett a személyes adatok minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy személyes adatok kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), illetve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendelete (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) követelményeinek érvényesülését,.a személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Ügyfelei személyes adatai kezelésének részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önöket és azokat hogyan gyakorolhatják.

A Tájékoztató az Adatkezelő által kozmetikai szolgáltatások teljesítése kapcsán megjelenő ügyfelekre vonatkozó bármely személyes adat kezelésére terjed ki.

1. Ki kezeli a személyes adatokat?

Adatkezelő neve

Cserkes-Szálló Kft.

Székhely

1103. Budapest, Kocka utca 7.

Elérhetőség

06308 588 688

Honlap

www.frozenbeauty.hu

Cégjegyzékszám

01-09-180242

2. Adatvédelmi Tisztviselő

Az Adatkezelő a személyes adatok védelmének biztosítása érdekében, egyszemélyben adatvédelmi megbízott is, így ezen feladatokat személyesen látja el.

3. Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?

Vendégeink személyes adatainak gyűjtése és kezelése elengedhetetlen annak érdekében, hogy az Adatkezelő az előírást tartalmazó jogszabályból, jogi kötelezettségeinket teljesíteni, jogi igényeinket érvényesíteni tudjuk. Ügyfeleink személyes adatait kezeljük továbbá annak érdekében is, hogy esetleges kéréseket, kérelmeket teljesíteni tudjunk.

Ügyfeleink személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk fel további másodlagos célokra. Az Adatkezelő az alábbi célok érdekében gyűjti, kezeli, használja fel, tárolja vagy kezeli Ügyfelei adatait:
a) Vendégek elérhetőségi adatainak kezelése időpontegyeztetés, kapcsolattartás céljából
b) a speciális adottságok alapján a megfelelő kezelés kiválasztása
c) Látogatói adatkezelés az Adatkezelő honlapján
d) Sütik (cookie) alkalmazása (A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra kerülhetnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor.)
e) Regisztráció az Adatkezelő honlapján (A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.)
f) Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés (A kezelhető személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.)

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatkezelési célonként kategorizált teljes körű információkat a Tájékoztató 1. számú mellékletében olvashat.

4. Meddig őrizzük meg az adatokat?

Az Adatkezelőnél a személyes adatok kizárólag az alábbi ideig kerülnek tárolásra:
a) a jogos cél eléréséhez szükséges ideig, amely érdekében a személyes adatot kezelik;
b) az alkalmazandó jogi előírás teljesítéséhez szükséges ideig.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig, illetve jogszabály által meghatározott cél teljesüléséig kerülnek kezelésre.

5. Ki férhet hozzá a személyes adatokhoz?

Az Adatkezelő a személyes adatok védelme érdekében megfelelő szervezeti és technikai intézkedéseket tesz. A személyes adatokhoz kizárólag Adatkezelő férhet hozzá. Minden szükséges intézkedést megteszünk Ügyfeleink személyes adatainak védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

6. Adatfeldolgozás

Ügyfeleink személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel történő megosztása nem szükséges.

7. Az Ön jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:
a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
a személyes adatai helyesbítését kérni;
a személyes adatai törlését kérni;
a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
adathordozhatóság biztosítását kérni;
tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen; illetve
visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról annak okai megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelmében foglaltak teljesítésével kapcsolatban, vagy megtagadhatjuk a kérelme alapján történő intézkedést, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három hónapon belül benyújtott kérelmeket.

8. Jogorvoslati lehetőségek

8.1. A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, akkor jogosult panaszt benyújtani az Adatkezelőhöz vagy közvetlenül a felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

8.2. Bírósághoz fordulás

Amennyiben a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogait, jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

1. számú melléklet – adatvagyon leltár